ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์ รองคณบดี กำกับดูแลและรับผิดชอบงานด้านงานอาคารสถานที่, งานพัสดุ, งานรักษาความปลอดภัย