ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองคณบดี กำกับดูแลและรับผิดชอบงานด้านฝ่ายกิจการนักศึกษา