รศ.ดร.สมชาติ จิริวิภากร ผู้ช่วยคณบดี กำกับดูแลและรับผิดชอบงานพัสดุ, งานอาคารสถานที่ และงานรักษาความปลอดภัย