ดร.เอกภพ ไพรัมย์ ผู้ช่วยคณบดี กำกับดูแลและรับผิดชอบงานพัสดุ, งานอาคารสถานที่ และงานรักษาความปลอดภัย