ผศ.ดร.เกียรติกูล เจียรนัยธนะกิจ รองคณบดี กำกับดูแลและรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ