ดร.รัชนี กุลยานนท์ ผู้ข่วยคณบดีผู้ช่วยคณบดี กำกับดูแลและรับผิดชอบงานด้านบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม, กำกับดูแลและรับผิดชอบศูนย์วิจัย