ดร.รัชนี กุลยานนท์ ผู้ช่วยคณบดี กำกับดูแลและรับผิดชอบงานด้านบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม, กำกับดูแลและรับผิดชอบศูนย์วิจัย