ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ประจำปีการศึกษา 2560

 

คลิกเพื่อดู รายละเอียดและใบสมัครทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม 2560

คุณสมบัติผู้รับทุน
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. มีผลการเรียน GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00
4. เป็นผู้มีจริยธรรมและม่เคยมีพฤติกรรมการทำผิดวินัย
เอกสารการสมัคร
1.แบบฟอร์มใบสมัครทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม รับได้ที่ กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A หรือที่ภาควิชา
2. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรนักศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
3. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
4. เรียงความหัวข้อ “แรงบันดาลใจจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙” ที่เขียนด้วยลายมือของผู้สมัครขอรับทุน
ความยาว 1 หน้ากระดาษ A
5. ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00
การคัดเลือก
1. สถานศึกษาคัดเลือกนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กำหนด
2. คณะกรรมการมูลนิธิฯ พิจารณานักศึกษารับทุนรอบตัดสิน
ประกาศผล
มูลนิธิฯ แจ้งผลผ่านกิจการนักศึกษา วันที่ 10 ตุลาคม 2560 และประกาศทางเว็ปไซต์ http://www.nanmee.com

กำหนดการเปิดรับและส่งใบสมัคร : วันที่ 24 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2560
Download ใบสมัครได้ที่ http://nanmee.com
ส่งใบสมัครที่ กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A
รับใบสมัครพร้อมหลักฐาน วันสุดท้าย 25 กรกฎาคม 2560