ประกาศ! เรื่องรับสมัครทุน บริษัท บ้านปู (มหาชน) จำกัด ปีการศึกษา2560

wsz7u807Dk

บริษัท บ้านปู (มหาชน) จำกัด ให้ทุนสนับสนุนทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560

จำนวน 8 ทุน ๆ ละประมาณ 106,000 บาท

(ค่าลงทะเบียนเบิกตามจริง, ค่าหอพัก 2,000บาท/เดือน, ค่าอุปกรณ์การเรียน 6,000บาท/ปี, ค่าใช้จ่ายเดือนละ 3,500บาท)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 3 ทุน, วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า จำนวน 3 ทุน, วิศวกรรมโยธา จำนวน 2 ทุน

ใบสมัครทุนการศึกษา คลิก!

คุณสมบัติผู้รับทุน

1. เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (รหัส 57……)   ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า และวิศวกรรมโยธา

2. ผลการเรียนดี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.30 ส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 wfh

3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย

4. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนจากสถาบัน / มูลนิธิใดๆ /บริษัทใดๆ

เงื่อนไขการรับทุน

1. เป็นทุนมีข้อผูกพัน สำเร็จการศึกษาแล้วต้องปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นเวลา 1 ปี โดยบริษัทจะเป็นผู้พิจารณานักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าทำงานกับบริษัทในรูปแบบ Temcontract วึ่งอาจจะเป็นผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด, บางส่วน หรือไม่รับผู้สำเร็จการศึกษารายใดเลย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความจำเป็นของบริษัทในปีนั้นๆ

2. รักษาระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่าผลการเรียนในชั้นปีที่ 4 ไม่ต่ำกว่า 3.30 โดยรายงานผลการเรียนให้บริษัทฯทราบ

การคัดเลือก

1.  สัมภาษณ์ทุนรอบที่ 1 โดยคณะกรรมการทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

– มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 500คะแนนขึ้นไป โดยบริษัทจะออกค่าใช้จ่ายในการสอบให้กับนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

2. สัมภาษณ์ทุนรอบที่ 2 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ สัมภาษณ์เดือนมิถุนายน บริษัทจะแจ้งกำหนดวันให้ทราบ

 

กำหนดการเปิดรับและส่งใบสมัคร : วันที่ 22 – 30 พฤษภาคม 2560

รับใบและส่งใบสมัครที่ กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A

สัมภาษณ์ทุนรอบที่ 1 วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม 2 ชั้น 5 ตึก A

สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสุลินลา ลีลาจินดาไกรฤกษ์ (พี่ตุ๋ย) กิจการนักศึกษา ชั้น 1ตึก A