ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

ประกาศจากกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทุนบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

ประเภทที่ 1 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่มีโอกาสได้รับเกียรตินิยมเมื่อสำเร็จการศึกษา
ประเภทที่ 2 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน

 1. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีสัญชาติไทย กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ในปีการศึกษา 2558
  ภาควิชา/หลักสูตร วศ.ไฟฟ้า, วศ.การวัดคุม, วศ.ระบบควบคุม, วศ.อัตดนมัติ, วศ.อิเล็กทรอนิกส์, วศ.โยธา
  วศ.เครื่องกล และ วศ.เคมี
 2. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ทุนประเภทที่ 1 ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ทุนประเภทที่ 2 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
 3. ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น
 4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยทำผิดวินัยของสถาบันฯ

จำนวนทุน / เงื่อนไขการรับทุน

 • ประเภทที่ 1 จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 100,000บาท
  เงื่อนไขของทุน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 GPA ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป, นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับทุนต้องฝึกงานกับบริษัท
  นักศึกษาที่ได้รับทุน ได้เกียรตินิยมเมื่อสำเร็จการศึกษา บริษัท ไทยออยส์ฯ จะพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ
  และต้องทำงานกับบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี
 • ประเภทที่ 2 จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 30,000บาท

เงื่อนไขของทุน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00
เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีภาระผูกพันหลังจบการศึกษา

การสมัครทุนและการคัดเลือก

 1. การสมัคร รับใบสมัครได้ที่ ภาควิชาหรือกิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A ตั้งแต่ บัดนี้ – 30 สิงหาคม 2560
  การส่งใบสมัคร ส่งที่ กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ส.ค. 2560
  กิจการนักศึกษาจะคัดเลือกนักศึกษาเบื้องต้น เพื่อส่งนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนกับบริษัท ไทยออยส์ฯ
 2. บริษัท ไทยออยส์ฯ จะสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุน ประกาศผล วันที่ 30 ตุลาคม 2560

หลักฐานการสมัคร

 1. แบบฟอร์มใบสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่ (ภาควิชา หรือ กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A)
 2. สำเนาผลการเรียน Transcript
 3. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 4. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาบัตรนักศึกษา, สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 5. สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองการฝึกงาน, ประกาศนียบัตร, คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ฯ

** เอกสารการสมัคร ข้อ 1, 2, 4 และ 5 ถ่ายเอกสารส่ง 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ

รายละเอียดตามประกาศทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยส์ จำกัด (มหาชน)
ที่ติดประกาศไว้ที่บอร์ดภาควิชา บอร์ดหน้างานกิจการนักศึกษา