ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศจากกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครทุนการศึกษา

บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ประจำปีการศึกษา 2560
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 50,000บาท เป็นทุนให้เปล่า

คุณสมบัติผู้รับทุน
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 (รหัส 57………..) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมเคมี
2. มีผลการเรียน GPA ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
3. ความประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป และไม่มีพฤติกรรมทำผิดวินัย
4. มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความร่วมมือในกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

หลักเกณฑ์การรับทุน
เป็นทุนให้เปล่า ผู้รับทุนไม่มีพันธะที่จะต้องชดใช้ทุนให้แก่บริษัทฯ

เอกสารการสมัคร
1.แบบฟอร์มใบสมัครทุนของบริษัทฯ รับได้ที่ กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึกA หรือที่ภาควิชา
2. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรนักศึกษา และ หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาออกโดยสถาบัน
(สำนักทะเบียนฯ)
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1ใบ ติดใบสมัคร
4. ใบรายงานผลการเรียน (Transcrips)

การคัดเลือก

1. สถานศึกษาคัดเลือกนักศึกษาตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด ส่งบริษัทฯ ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2560
2. บริษัทฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุน 4 ก.ย.60 สัมภาษณ์ทุน@ สนญ.ปูนอินทรี 8 ก.ย.60
ประกาศผลผู้ได้รับทุน 25 ต.ค. 60 พิธีมอบทุนการศึกษา@กิจการสระบุรี ปูนอินทรี พ.ย. 2560

 

ใบสมัคร คลิก !

นักศึกษาส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนที่กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A

บัดนี้จนถึง – วันที่ 28 สิงหาคม 2560