ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา บริษัทสยามเคมีคอลอินดัสตรี จำกัด

ประกาศจากกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

เรื่องรับสมัครทุน บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด ปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติผู้รับทุน

1. เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3…. (รหัส 58……) ชั้นปีที่ 4 (รหัส …57)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

2. ผลการเรียนดี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.5

3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย

4. บิดาหรือมารดาไม่ได้รับราชการ ขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ

ยกเว้นทุน กยศ. , กรอ.

จำนวนเงินทุนละ 116,000 บาทต่อปี

(ค่าธรรมเนียมการศึกษา, ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและส่วนตัว 40,000บาท/ปี, ค่าที่พัก 24,000บาท/ปี, ค่าชุดนักศึกษาและ

ชุดปฏิบัติงาน ชุดช๊อป 2,000บาทต่อปี)

เงื่อนไขการรับทุน

1. มอบทุนให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา (ชั้นปีที่ 3และชั้นปีที่ 4)

2. รักษาระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่าผลการเรียนที่ได้รับทุน

3. นักศึกษาผู้รับทุนต้องฝึกงานตามหลักสูตรกับบริษัท และนักศึกษาทุนต้องการจะทำสหกิจศึกษากับบริษัท ให้แจ้ง

เมื่อได้รับการพิจารณารับทุนบริษัท แล้ว เพื่อทำเรื่องบริษัทพิจารณาดำเนินการให้นักศึกษา

4. นักศึกษาผู้รับทุนการศึกษาปฏิบัติงานกับบริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด ในตำแหน่งที่กำหนดให้

เป็นเวลา 2 ปี (รับทุน 1 ปี ทำงาน 1 ปี) นักศึกษาต้องทำสัญญาการรับทุนการศึกษา “ทุนสยามเคมีคอล”

กำหนดการเปิดรับและส่งใบสมัคร : วันที่ 26 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2560

รับใบและส่งใบสมัครที่ กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A

การคัดเลือก : การสัมภาษณ์ทุนกับคณะกรรมการทุนบริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด

กำหนดวัน เวลา สถานที่ จะแจ้งนักศึกษาทราบอีกครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมภาษณ์ทุน ที่บอร์ดหน้างานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A

สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสุลินลา ลีลาจินดาไกรฤกษ์ (พี่ตุ๋ย) กิจการนักศึกษา ชั้น 1ตึก A

 

รายละเอียดทุนการศึกษา 

ใบสมัครทุนการศึกษาบริษัท สยามเคมีคอล

แบบรายงานผลการศึกษา

หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง