ประกาศรับสมัคร ทุนการศึกษา SHINSHOKAI ประจำปี 2560

ประกาศจากกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัคร ทุนการศึกษา SHINSHOKAI ประจำปี 2560

— — — — — — — — — — — — — — –

จำนวน 1 ทุน ๆ ละ เงินทุนละ 50,000บาท

คุณสมบัติผู้รับทุน
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60 ….. ) ในปีการศึกษา 2560
2. มีความประพฤติดี

3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ เช่นครอบครัวบิดามารดาถึงแก่กรรม หรือผู้ปกครองประสบปัญหาการเงินไม่สามารถส่งให้เรียนต่อได้

หลักฐาน
1. สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ติดใบสมัคร

การสมัครทุน

กำหนดการเปิดรับใบสมัครและส่งใบสมัคร : บัดนี้ – 28 สิงหาคม 2560

ส่งใบสมัครที่ กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A

Download ใบสมัครได้ที่ http://engineer.kmitl.ac.th/engineer2015/download_student/
ที่ เว็บไซต์คณะ > บริการ > ดาวโหลดแบบฟอร์มนักศึกษา > ใบสมัครขอทุนการศึกษา)