ประกาศ เรื่องรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิ เอสซีจี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มูลนิธิ เอสซีจี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ทุนสนับสนุนทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560

จำนวน 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาท

คุณสมบัติผู้รับทุน

  1. เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สัญชาติไทย ชั้นปีที่ 2 ขึ้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (รหัส 59,58……)   ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอัตโนมัติ วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมปิโตรเคมี และวิศวกรรมอุตสาหการ
  2. ผลการเรียนดี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.7
  3. เป็นผู้ที่มีศีลธรรม มีความประพฤติดี มุ่งมั่นและเอาใจใส่ในการเรียน
  4. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
  5. เป็นผู้ช่วยเหลืองานวิจัยกับสถาบันการศึกษาโดยมีอาจารย์ลงนามรับรองการช่วยเหลืองานของนักศึกษาด้วย

เงื่อนไขการรับทุน

  1. เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันในการใช้คืน
  2. เป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา
  3. นักศึกษาผู้รับทุนต้องมีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.7

 

กำหนดการเปิดรับและส่งใบสมัคร : วันที่ 23 พฤษภาคม – 16 สิงหาคม 2560

รับใบและส่งใบสมัครที่ กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A

Download ใบสมัครได้ที่ http://engineer.kmitl.ac.th/engineer2015/download_student/

หรือที่เว็บไซต์คณะ > บริการ > ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนักศึกษา > ใบสมัครขอทุนการศึกษา

* ไม่รับใบสมัครที่หลักฐานไม่ครบ

** สัมภาษณ์ทุน วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ห้องประชุม 3 ชั้น 5 ตึก A

สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสุลินลา ลีลาจินดาไกรฤกษ์ (พี่ตุ๋ย) กิจการนักศึกษา ชั้น 1ตึก A