ประกาศรับสมัคร ทุนการศึกษามูลนิธิปอเต็กตึ้ง ประจำปี 2560

ประกาศจากกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัคร ทุนการศึกษามูลนิธิปอเต็กตึ้ง ประจำปี 2560

— — — — — — — — — — — — — — –

คัดเลือกนักศึกษาจำนวน 5 คน เงินทุนละ 22,000บาท

คุณสมบัติผู้รับทุน
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 57 ….. ) ในปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.20 ขึ้นไป
2. มีความประพฤติดี , มีความเป็นผู้นำ, ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ เช่นครอบครัวบิดามารดาถึงแก่กรรม หรือผู้ปกครองประสบปัญหาการเงินไม่สามารถส่งให้เรียนต่อได้

การสมัครทุน

กำหนดการเปิดรับใบสมัครและส่งใบสมัคร : บัดนี้ – 28 สิงหาคม 2560

ส่งใบสมัครที่ กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A

Download ใบสมัครได้ที่ http://engineer.kmitl.ac.th/engineer2015/download_student/
ที่ เว็บไซต์คณะ > บริการ > ดาวโหลดแบบฟอร์มนักศึกษา > ใบสมัครขอทุนการศึกษา)