ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

ประกาศจากกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

— — — — — — — — — — — — — — –

คัดเลือกนักศึกษาจำนวน 10 ทุน ๆ ละ 15,000บาทต่อปี

เงื่อนไขทุน มอบให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษา ( รับทุนปี 3 และปี 4 รวม 2 ปี)

คุณสมบัติผู้รับทุน

 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 58 ….. ) ในปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
 2. มีความประพฤติดี
 3. ขาดแคลนทุนทรัพย์
 4. มีความเป็นผู้นำสูง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา

เงื่อนไขทุน

 • นักศึกษาผู้รับทุนต้องรายงานผลการเรียนและต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า
  2.75ในแต่ละปีการศึกษาเพื่อพิจารณาให้ได้รับทุนต่อเนื่องต่อไป

การคัดเลือก

 • มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยจะเป็นผู้สัมภาษณ์นักศึกษาเข้ารับทุน

เอกสารประกอบการสมัครทุน

 1. ใบสมัครทุน รับได้ที่กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A หรือที่ภาควิชา
 2. รูปถ่ายขนาด 4X6 ซ.ม. จำนวน 1 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
 3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน

นักศึกษารับใบสมัคร-ส่งใบสมัครพร้อมสมัครหลักฐาน
และสำเนาใบสมัครอีก 3 ชุดส่งที่กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A

วันที่ 7 – 24 สิงหาคม 2560