ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท กระจกไทยอาซาฮี ปีการศึกษา 2560

ประกาศจาก กิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

เรื่อง รับสมัครทุน กระจกไทยอาซาฮี ปีการศึกษา 2560

กิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนกระจกไทยอาซาฮี ปีการศึกษา 2560

จำนวน 1 ทุนๆละ 12,000 บาทต่อปี

คุณสมบัติผู้รับทุน

1. เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 (รหัสนักศึกษา 57 …….)

2. ผลการเรียนปานกลาง GPA ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย มีความหมั่นเพียรในการศึกษา และมีสุขภาพสมบูรณ์

4. ขาดผู้อุปถัมภ์ หรือบิดามารดาหรือผู้ปกครองประสบปัญหาด้านการเงิน ขาดแคลนทุนทรัพย์

เงื่อนไขการรับทุน : เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใดๆ

กำหนดการเปิดรับและส่งใบสมัคร : วันที่ 26 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2560

รับใบและส่งใบสมัครที่ กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A

การคัดเลือก : การสัมภาษณ์ทุน วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ห้องประชุม 3 ชั้น 5 ตึก A

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมภาษณ์ทุน ที่บอร์ดหน้างานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A

สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสุลินลา ลีลาจินดาไกรฤกษ์ (พี่ตุ๋ย) กิจการนักศึกษา ชั้น 1ตึก A

  • Download ใบสมัครได้ที่ http://engineer.kmitl.ac.th/engineer2015/download_student/

หรือที่ เว็บไซต์คณะ > บริการ > ดาวโหลดแบบฟอร์มนักศึกษา > ใบสมัครขอทุนการศึกษา)