ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ทุนมูลนิธิ จุมภฏ – พันธุ์ทิพย์

ประกาศจาก กิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่องรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ทุนมูลนิธิ จุมภฏ – พันธุ์ทิพย์

เปิดรับสมัครทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัครทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิ จุมภฏ–พันธุ์ทิพย์ ปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติผู้รับทุน
1. เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สัญชาติไทย อายุระหว่าง 15 – 25 ปี
ชั้นปีที่ 1 ขึ้นชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2561 รหัส 60……. ทุกสาขาวิชา/หลักสูตร
2. ผลการเรียนปานกลาง GPA ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีฐานะยากจนจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจึงจะศึกษาต่อได้
4. มีความประพฤติดี เรียบร้อย ขยันหมั่นเพียรในการเรียน

จำนวน 1 ทุน ทุนที่ได้รับ ค่าลงทะเบียน ค่าหอพัก และค่าครองชีพตลอดปีการศึกษารวม 10 เดือนๆละ 1,200บาท

เงื่อนไขการรับทุน : เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใดๆ

กำหนดการเปิดรับและส่งใบสมัคร : วันที่ 7 ธันวาคม 2560 – 19 มกราคม 2561

รับใบสมัครและส่งใบสมัครที่ กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A
การส่งใบสมัคร ส่งพร้อมหลักฐานและสำเนาเฉพาะใบสมัครส่งอีก 1ชุด
ไม่รับใบสมัครที่หลักฐานไม่ครบ

การคัดเลือก : การสัมภาษณ์ทุน รอบที่ 1 วันที่ 31 มกราคม. 2561
เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3, 4 ชั้น 5 ตึก 6 ชั้น (ตึก A)

  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมภาษณ์ที่บอร์ดทุนการศึกษา หน้างานกิจการนักศึกษา
  • สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสุลินลา ลีลาจินดาไกรฤกษ์ (พี่ตุ๋ย) กิจการนักศึกษา ชั้น 1ตึก A
  • สัมภาษณ์รอบที่ 2 สัมภาษณ์ที่มูลนิธิจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์ มูลนิธิฯจะแจ้งวันเวลาให้ทราบ