ประกาศรับสมัคร ทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปี 2560

ประกาศจากกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัคร ทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปี 2560

— — — — — — — — — — — — — — –

จำนวน 3 ทุน ๆ ละ เงินทุนละ 30,000บาท

คุณสมบัติผู้รับทุน
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 59 ….. ) ในปีการศึกษา 2560
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
4. มีความประพฤติดี และตั้งใจศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน
1. ใบสมัครขอรับทุน (แบบฟอร์มของมูลนิธิ แบที่ 1) ติดรูปถ่ายนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript)
3. เรียงความเกี่ยวกับตนเอง เขียนด้วยลายมือนักศึกษาความยาว 1 หน้ากระดาษ A4
4. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

5. หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง (แบบที่ 2)
6. สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาบัตรนักศึกษา , สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับทุน
การสมัครทุน

นักศึกษาส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนที่กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A

บัดนี้จนถึง วันที่ 15 กันยายน 2560