ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกาศจากกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครทุนการศึกษา

บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย)จำกัด ประจำปีการศึกษา 2560

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

จำนวน 2 ทุน จำนวนเงินทุน 88,000บาท

 • คุณสมบัติผู้รับทุน
 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา หลักสูตรวศ.เครื่องกล, วศ.อุตสาหการ และ วศ.ไฟฟ้า
 2. สัญชาติไทย
 3. มีผลการเรียน GPA ไม่ต่ำกว่า 2.70
 4. ความประพฤติเรียบร้อย
 5. เข้าร่วมโครงการฝึกงานกับบริษัท (ฝึกงานตามหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่ 3)
 6. เข้าร่วมทำงานกับบริษัทเมื่อสำเร็จการศึกษา (ดูรายละเอียดโรงงาน 3 แห่งที่ https:www.denso.co.th)
 • เอกสารการสมัคร
 1. แบบฟอร์มใบสมัครทุน บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด รับได้ที่ กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A หรือที่ภาควิชา
 2. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาบัตรนักศึกษา, สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ติดใบสมัคร จำนวน 1 ใบ
 4. ผลการเรียน (Transcrip) ฉบับล่าสุด
 5. เรียงความภาษาอังกฤษ (แบบฟอร์มแนบใบสมัคร)

เชิญนักศึกษาฟังข้อมูลทุนการศึกษา บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ตึก A

 • การรับสมัครและคัดเลือก
 1. สอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 1 วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
  ทำแบบทดสอบ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 ตึก A , สัมภาษณ์ทุน ห้องประชุม 4 ชั้น 5 ตึก
 2. สอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 2 วันที่ 02 ตุลาคม 2560 ที่บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด รถบริษัทฯรับหน้าตึก A เวลา 08.30 น.
 3. ประกาศผล วันที่ 6 ตุลาคม 2560
 4. ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ วันที่ 9 ตุลาคม 2560 รถบริษัทฯมารับที่คณะฯเวลา 13.30 น.
 5. ทำสัญญารับทุน 16 ต.ค. 2560 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ตึก A
 6. กำหนดรับทุนการศึกษา วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. ที่บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

นักศึกษารับใบสมัครและส่งใบสมัครที่กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A

ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2560

รับใบสมัครได้ที่เวปคณะฯ กิจการนักศึกษา และ ธุรการภาควิชา วศ.ไฟฟ้า วศ.เครื่องกล และ วศ.อุตสาหการ