ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกาศจากกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

เรื่องรับสมัครทุน บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ปีการศึกษา2560

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

คุณสมบัติผู้รับทุน

1. เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 (รหัส 58……)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการ

2. ผลการเรียนดี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.5

3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย

4. บิดาหรือมารดาไม่ได้รับราชการ ขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ

ยกเว้นทุน กยศ. , กรอ.

จำนวนเงินทุนละ 40,000 บาทต่อปี

เงื่อนไขการรับทุน

1. เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใดๆ ให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา (ชั้นปีที่ 3และชั้นปีที่ 4)

2. รักษาระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่าผลการเรียนที่ได้รับทุน บริษัทฯมีสิทธิ์บอกเลิกการให้ทุนต่อ

3. นักศึกษาผู้รับทุนต้องฝึกงานกับบริษัท และ นักศึกษาทุนต้องการจะทำสหกิจศึกษากับบริษัท ไดกิ้นฯ ให้แจ้ง

เมื่อได้รับการพิจารณารับทุนบริษัท ไดกิ้นฯ แล้ว เพื่อทำเรื่องบริษัทพิจารณาดำเนินการให้นักศึกษา

กำหนดการเปิดรับและส่งใบสมัคร : วันที่ 7 – 25 สิงหาคม 2560

รับใบและส่งใบสมัครที่ กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A

การคัดเลือก : การสัมภาษณ์ทุน วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ห้องประชุม 3 ชั้น 5 ตึก A

ีที่บอร์ดหน้างานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A

สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสุลินลา ลีลาจินดาไกรฤกษ์ (พี่ตุ๋ย) กิจการนักศึกษา ชั้น 1ตึก A

  • Download ใบสมัครได้ที่ http://engineer.kmitl.ac.th/engineer2015/download_student/

หรือที่ เว็บไซต์คณะ > บริการ > ดาวโหลดแบบฟอร์มนักศึกษา > ใบสมัครขอทุนการศึกษา)