ประกาศรับสมัคร ทุนการศึกษาทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2560

ประกาศจากกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัคร ทุนการศึกษาทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2560

— — — — — — — — — — — — — — –

  • คัดเลือกนักศึกษาจำนวน 90 ทุน ๆ ละ 30,000บาทต่อปี
  • เงื่อนไขทุน มอบให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษา

คุณสมบัติผู้รับทุน
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 59 ….. ) ในปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
2. มีความประพฤติดี , มีความเป็นผู้นำ, ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์
4. ไม่เป็นผู้รับทุนจากที่อื่น ยกเว้นรับทุน กยศ.
5. สามารถเข้ารับการอบรมและฝึกงานได้ตามที่คณะกรรมการทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์กำหนด

เงื่อนไขทุน
1.นักศึกษาผู้รับทุนต้องรายงานผลการเรียนและต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ในแต่ละปีการศึกษาเพื่อพิจารณาให้ได้รับทุนต่อเนื่องต่อไป
2. นักศึกษาผู้รับทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ต้องฝึกงานตามที่คณะกรรมการทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์กำหนด เพื่อพิจารณาให้ทุนการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป นักศึกษาฝึกงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงานตามความเหมาะสม
3. ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาทุนกำหนด

การคัดเลือก
คณะกรรมการทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์คัดเลือกข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารสมัครทุนและสัมภาษณ์ทุน นักศึกษา

การสมัครทุน

Download ใบสมัครที่ cp.scholarship.apply@gmail.com

นักศึกษาส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ที่cp.scholarship.apply@gmail.com

ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560