ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศจากกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครทุนการศึกษา

ทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประจำปีการศึกษา 2560

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

จำนวน 1 ทุนๆละ 50,000บาท

คุณสมบัติผู้รับทุน
1. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 – ปีที่ 4 ที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
2. อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึง 1 มกราคม 2560, สัญชาติไทย, มีความประพฤติดี มีศีลธรรม
3. มีผลการเรียน GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00
4. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาใดๆ

เอกสารการสมัคร
1.แบบฟอร์มใบสมัครทุนขอรับทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์
Download ใบสมัครได้ที่ http://engineer.kmitl.ac.th/engineer2015/download_student/
หรือที่ เวปคณะ > บริการ > ดาวโหลดแบบฟอร์มนักศึกษา > ใบสมัครขอทุนการศึกษา

การคัดเลือก
1. กรรมการทุนภาควิชาคัดเลือกนักศึกษาตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด
2. ธปท.จะดำเนินการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกข้อ 1 โดยการสัมภาษณ์

กำหนดวันเวลา สถานที่ จะประกาศที่ website ของ ธปท. http://www.bot.or.th
หัวข้อร่วมงานกับเรา / ทุนการศึกษา

นักศึกษาส่งใบสมัครขอรับทุนที่กิจการนักศึกษา ชั้น 1ตึก A

บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2560

Download ใบสมัครได้ที่ http://engineer.kmitl.ac.th/engineer/download_student/
หรือที่ เว็บไซต์คณะ > บริการ > ดาวโหลดแบบฟอร์มนักศึกษา > ใบสมัครขอทุนการศึกษา)