ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ประกาศจากกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่องรับสมัครทุน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)   ปีการศึกษา2560 ครั้งที่ 2
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

บริษัท บ้านปู (มหาชน) จำกัด ให้ทุนสนับสนุนทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
จำนวน 8 ทุน ๆ ละ ประมาณ 106,000 บาท
(ค่าลงทะเบียนเบิกตามจริง, ค่าหอพัก 2,000บาท/เดือน, ค่าอุปกรณ์การเรียน 6,000บาท/ปี, ค่าใช้จ่ายเดือนละ 3,500บาท)
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา

 • คุณสมบัติผู้รับทุน
 1. เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (รหัส 57……) ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า และวิศวกรรมโยธา
 2. ผลการเรียนดี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.30
 3.  มีความประพฤติดี เรียบร้อย
 4. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนจากสถาบัน / มูลนิธิใดๆ /บริษัทใดๆ
 • เงื่อนไขการรับทุน
 1. เป็นทุนมีข้อผูกพัน สำเร็จการศึกษาแล้วต้องปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นเวลา 1 ปี โดยบริษัทจะเป็นผูพิจารณานักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าทำงานกับบริษัทในรูปแบบ Temcontract วึ่งอาจจะเป็นผู้สำเร็จ
  การศึกษาทั้งหมด, บางส่วน หรือไม่รับผู้สำเร็จการศึกษารายใดเลย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความ
  จำเป็นของบริษัทในปีนั้นๆ
 2. รักษาระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่าผลการเรียนในชั้นปีที่ 4 ไม่ต่ำกว่า 3.30 โดยรายงานผลการเรียนให้บริษัทฯทราบ
 • การคัดเลือก
 1. สัมภาษณ์ทุนรอบที่ 1 โดยคณะกรรมการทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
 2. มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 500คะแนนขึ้นไป โดยบริษัทจะออกค่าใช้จ่ายในการสอบให้กับนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
 3. สัมภาษณ์ทุนรอบที่ 2 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ สัมภาษณ์เดือนมิถุนายน บริษัทจะแจ้งกำหนดวันให้ทราบ

กำหนดการเปิดรับและส่งใบสมัคร : วันที่ 20 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2560

รับใบและส่งใบสมัครที่ กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A

สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสุลินลา ลีลาจินดาไกรฤกษ์ (พี่ตุ๋ย) กิจการนักศึกษา ชั้น 1ตึก A