ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีการศึกษา 2560

ประกาศจาก งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

เรื่องรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2560

โครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ

จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท

คุณสมบัติผู้รับทุน

 1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หลักสุตร 4 ปี
 2. เป็นผู้มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีผลการเรียนดี คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.15 ขึ้นไป
 3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 200,000บาทต่อปี
 4. ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่น ยกเว้นทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) หรือกองทุนผูกรายได้ไว้กับอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน
 5. อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
 6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นได้

เอกสารประกอบการสมัครทุน 

 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ติดใบสมัคร
 2. บัตรประจำตัวนักศึกษา ใบแสดงผลการเรียน (Transcrip) ภาคเรียนที่ 1/ ปีการศึกษา 2560
 3. สำเนาใบเสร็จค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1, 2 /2560
 4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร พร้อมภาพถ่ายบ้านและครอบครัว
 5. เอกสารรับรองการรับทุน กยศ.หรือ กรอ. ที่มีการสรุปยอดเงินกู้รายปีของทุกปี
 6. เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ / เปลี่ยนนามสกุล

รายละเอียดทุนติดประกาศที่บอร์ดทุนการศึกษาหน้างานกิจการนักศึกษา และภาควิชา

Download ใบสมัครได้ที่ www.ajinomotofoundation.or.th

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่

– งานกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561

– นักศึกษาส่งเองโดยตรงถึงมูลนิธิฯ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561