ประกาศครั้งที่ 3 เรื่องรับสมัครทุนการศึกษา ทุนภายนอกผ่านสถาบันฯ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศครั้งที่ 3
ประกาศจาก กิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่องรับสมัครทุนการศึกษา ทุนภายนอกผ่านสถาบันฯ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 • งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ทุนภายนอกที่ผ่านสถาบันฯและคณะวิศวกรรมศาสตร์
  – ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทุนงบประมาณ(ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์) ปีการศึกษา 2560
  – ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 • ทุนภายนอกที่ผ่านสถาบันฯและคณะวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
  1. ประเภทให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
  1.1 ทุนประเภทไม่ผูกพันมอบให้ปีต่อปี
  1.2 ทุนประเภทไม่ผูกพันมอบให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษา
  2. ประเภทมีเงื่อนไข ผูกพันทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาสมัครทุนสามารถ Download ใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่งานกิจการนักศึกษาชั้น 1 ตึก A

Download ใบสมัครได้ที่ http://engineer.kmitl.ac.th/engineer2015/download_student/
คลิกที่ เวปคณะ > บริการ > ดาวโหลดแบบฟอร์มนักศึกษา > ใบสมัครขอทุนการศึกษา)
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A
ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561

เอกสารประกอบการสมัคร แจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ทุนการศึกษา งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A