ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ทุนภายนอกผ่านสถาบันฯและคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศจาก กิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

เรื่องรับสมัครทุนการศึกษา ทุนภายนอกผ่านสถาบันฯและคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

          งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ทุนภายนอกที่ผ่านสถาบันฯและคณะวิศวกรรมศาสตร์
– ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทุนงบประมาณ(ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์) ปีการศึกษา 2560
– ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ทุนภายนอกที่ผ่านสถาบันฯและคณะวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.1 ทุนประเภทไม่ผูกพันมอบให้ปีต่อปี
1.2 ทุนประเภทไม่ผูกพันมอบให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษา
2. ประเภทมีเงื่อนไข ผูกพันทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาสมัครทุนสามารถ Download ใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่งานกิจการนักศึกษาชั้น 1 ตึก A

Download ใบสมัครได้ที่ http://engineer.kmitl.ac.th/engineer2015/download_student/
คลิกที่ เว็บไซต์คณะ > บริการ > ดาวโหลดแบบฟอร์มนักศึกษา > ใบสมัครขอทุนการศึกษา)
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A

ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

เอกสารประกอบการสมัคร แจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ทุนการศึกษา งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A