ประกาศเรื่องรับสมัครทุนการศึกษา ทุน NHK SPRING (THAILAND) Co., LTD ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ เรื่องรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ทุน NHK SPRING (THAILAND) Co., LTD

————————————————————————————————————————-

กิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ทุนบริษัท NHK SPRING (THAILAND) Co.,LTD

คุณสมบัติผู้รับทุน

 1. เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สัญชาติไทย ชั้นปีที่ 1 หรือชั้นปีที่ 2 ในภาคการศึกษาปัจจุบัน
  ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ (รหัสนักศึกษา 60. …..,, 59. …….
 2. ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. เป็นผู้ซึ่งสถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่ให้การรับรองว่าเป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี
 4. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
 5. ไม่เป็นผู้รับเงินทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีในทุนโครงการอื่นๆ

เงินทุนที่ได้รับ : จำนวน 20,000 ต่อปี พิจารณาให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ปี 2 – ปี4)

กำหนดการเปิดรับและส่งใบสมัคร : วันที่ 8 มกราคม – 30 มีนาคม 2561
รับใบและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A
รับใบสมัครวันสุดท้าย 30 มี.ค.61 ไม่รับใบสมัครที่หลักฐานไม่ครบ

 

เงื่อนไขการรับทุน :

 1. ผู้รับทุนให้ต้องศึกษาให้จบตามหลักสูตรภายในเวลา 4 ปี
 2. ผู้ได้รับทุนต้องรายงานผลการเรียนแก่บริษัททุกภาคการศึกษา
 3. ผู้ได้รับทุนต้องเข้าฝึกงานกับบริษัท NHK SPRING (THAILAND) Co.,LTD ในช่วงปิดภาคเรียน
  ของการศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นระยะเวลา 2 เดือน (มิ.ย.–ก.ค.) โดยบริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยเลี้ยงใน ระหว่างฝึกงานตามระเบียบของบริษัท

การคัดเลือก : การสัมภาษณ์กับคณะกรรมการทุนของบริษัท
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00น. ห้องประชุม 4 ชั้น 5 ตึก A

สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสุลินลา ลีลาจินดาไกรฤกษ์ (พี่ตุ๋ย) กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A