บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานตำแหน่งงาน IT Security Support

ตำแหน่งงาน : IT Security Support
รายละเอียดของงาน
– จัดการและบำรุงรักษาด้าน IT Security เช่น Firewall, Endpoint, IPS & IDS, Patch management, Data Classification
– ดูแลเอกสารด้านระบบ IT Security
– ให้คำปรึกษาหรือแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยด้าน IT ให้กับกลุ่มธุรกิจอื่น
– กำกับดูแลการดำเนินงาน IT Helpdesk Support and IT Infrastructure Support (2nd tier) เพื่อให้การสนับสนุนทางเทคนิคทั่วไป
– ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย IT Security, ITIL, ISO2007
– จัดฝึกอบรมด้าน IT Security Awareness ให้กับพนักงาน
– ดำเนินงานเชิงรุกในการรายงานการแก้ปัญหา และปรับปรุง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับความปลอดภัยของข้อมูล หรือการล่วงละเมิด
– ประเมินความเสี่ยงด้าน IT
– ประสานงานกับฝ่ายต่างๆทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
– งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ
– วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ Information Technology หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– เพศ ชาย / หญิง, อายุไม่เกิน 27 ปี
– มีประสบการณ์งานด้าน IT Support อย่างน้อย 1-3 ปี
– มีความรู้ ความเข้าใจด้าน ITIL, ISO2007, IT Risk Management
– มีความรู้ ความเข้าใจด้าน IT security, Security system, Network basic, Windows, Internet access, email and etc.
– หากมี Certified ITIL, Microsoft, Cisco จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความกระตือรือร้น พร้อมพัฒนาตัวเองเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีทัศนคติเชิงบวก มุ่งเน้นการบริการและการทำงานเป็นทีม
– มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
– สามารถเริ่มงานได้ทันที