9/7/18-บรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาแรกเข้า ระดับปริญญาตรี

บรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาแรกเข้า ระดับปริญญาตรี .

บรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาแรกเข้า ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นักศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 1-3 และหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่สถาบัน