9/5/18-ผู้บริหารวิศวร่วมเป็นกก.สัมภาษณ์ทุนThailand Scholarships

ผู้บริหารวิศวลาดกระบัง ร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์ทุนThailand Scholarships 2018 .

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.พีรวุฒิ ยุทธโกวิท ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนการศึกษา Thailand Scholarships (2018) ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่จัดสรรทุนให้แก่อาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2561 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2561