7/6/18-หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการที่ Fukuoka University

หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาที่ Fukuoka University,Japan .

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล ผู้ช่วยคณบดีพร้อมด้วยคุณธาริณี ลำยอง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าเยี่ยมชมแลปต่างๆที่ Fukuoka University, Japan และหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัย รวมทั้งหารือเรื่องการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

โดยในครั้งนี้มี Asst.Pro.Dr.Wasana Kowhakul อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี Fukuoka University ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการ Academic Melting Pot ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้พาเยี่ยมชม Fukuoka University, Japan