7/6/18-หารือด้านหุ่นยนต์ กับ ทรานซิชั่นส์ อ็อพทิคัล

วิศวกรรมอัตโนมัติ หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านหุ่นยนต์ กับ บริษัท ทรานซิชั่นส์ อ็อพทิคัล (ประเทศไทย) จำกัด .

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม พร้อมด้วยรศ.ประภาษ อุคคกิมาพันธุ์ อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท ทรานซิชั่นส์ อ็อพทิคัล (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านหุ่นยนต์ ณ อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.