7/6/18-ยื่นคำร้องขอย้ายหลักสูตร

ยื่นคำร้องขอย้ายหลักสูตร
 
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้ายหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ประจำปีการศึกษา 2561 ให้มายื่นคำร้องขอย้ายหลักสูตรได้ที่งานวิชาการปริญญาตรี ชั้น1 ตึกA สำนักงานคณบดี (6ชั้น) ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 มิถุนายน 2561
 
 
มีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. นักศึกษาต้องศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2.การขอย้ายให้มารับคำร้องได้ที่งานวิชาการปริญญาตรี
3.แนบผลการเรียน Transcript (สำเนา) มาพร้อมคำร้อง 1 ฉบับ
4.นำคำร้องขอย้ายหลักสูตรไปเสนอหัวหน้าภาควิชาทั้ง 2 ภาควิชาเพื่อพิจารณาแล้วนำมายื่นต่องานวิชาการปริญญาตรีเพื่อดำเนินงานต่อไป
 
มีข้อสงสัยสอบถามที่
งานวิชาการปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
02-329-8000 ต่อ 3445
หรือ
02-329-8309