6/9/18-หารือวิชาการและวิจัยกับ ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

.
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 รศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTS) พร้อมด้วยรศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ฯ และ ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโอกาสหารือความร่วมมือและการจัดทำหลักสูตรอบรม กับเจ้าหน้าที่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ณ ศูนย์ EIDTS คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.