28/12/17-วิศวลาดกระบังยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลทางวิชาการ ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล งามวิวิทย์
ได้รับการแต่งตั้งจาก TOKAI UNIVERSITY ให้ดำรงตำแหน่งเป็น Guest Professor ให้ไว้เมื่อ พ.ศ. 2560

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร เบญจนราสุทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งจาก THE UNIVERSITY OF ELECTRO-COMMUNICATIONS ให้ดำรงตำแหน่งเป็น Visiting Professor ให้ไว้เมื่อ พ.ศ. 2560

3. อาจารย์ที่มีผลงานการถูกอ้างอิง (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus มากที่สุด
* ศาสตราจารย์ ดร.อิสระชัย งามหรู
* รองศาสตราจารย์ ดร.ชินรักษ์ เธียรพงษ์
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลนันทน์ เกียรติกิตติพงษ์

4. อาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ISI ที่มี Impact Factor สูงที่สุด
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณีพร พัชรวรโชติ
* ศาสตราจารย์ ดร.อิสระชัย งามหรู
* รองศาสตราจารย์ ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์

5. อาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ISI จำนวนมากที่สุด
* รองศาสตราจารย์ ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์
* ศาสตราจารย์ ดร.อิสระชัย งามหรู
* ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ

6. อาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus จำนวนมากที่สุด
* รองศาสตราจารย์ ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์
* ศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์
* รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร กิณเรศ
* ศาสตราจารย์ ดร.อิสระชัย งามหรู