27/12/17-ผู้บริหารสวัสดีปีใหม่เจ้าหน้าที่สถานฑูตญี่ปุ่น

27/12/17-ผู้บริหารสวัสดีปีใหม่เจ้าหน้าที่สถานฑูตญี่ปุ่น

เมื่อวันที่่ 28 ธันวาคม 2560 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วยรศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดี ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล ผู้ช่วยคณบดีและคุณธาริณี ลำยอง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าพบ Mr.Shigeki KOBAYASHI ที่ปรึกษาเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และผู้อำนายการสำนักข่าวสาร สถานอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ Mr.Shiro Terashima เลขานุการเอก เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อมอบของขวัญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561