24/1/18-ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สจล.

ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ
“จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ”

ในวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 9.00 – 15.00 น.
ณ คลินิกเวชกรรม สจล. อาคารสมเด็จพระเทพฯ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง