27/4/18-วิศวลาดกระบังคว้าสองรางวัล จาก Krungsri Uni Startup

นศ.วิศวลาดกระบังคว้าสองรางวัล จาก Krungsri Uni StartupKMITL Hackathon
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. แสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากการแข่งขันในรายการ Krungsri Uni StartupKMITL Hackathon จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มี.ค. – 1 เม.ย. 2561 ณ หอประชุมคณะวิทยาศาสตร์ สจล.* รางวัลรองชนะเลิศอัน ดับ 1

– ได้รับเงินทุนสนับสนุน 30,000 บาท พร้อมด้วย AWS Cloud Credit + Business Support มูลค่ารวม USD 10,000(313,000บาท) และบัตรเข้าร่วมงาน Tech sauce Global Summitมูลค่า81,000 บาท

– นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– สมาชิกในทีมดังนี้

นายณัฐสิทธิ์ บุญสัย

นายวริทธิ์ธร สัมพันธกิจ

นายเศรษฐการณ์ กลัดกันแสง

นายอมรเดช บุญทนิมิต

นายรัฐศาสตร์ สิทธิมงคล

นายภานุวัฒน์ อนิวัตกูลชัย

 

* รางวัลรองชนะเลิศอัน ดับ 2

– ได้รับเงินทุนสนับสนุน 20,000 บาท พร้อมด้วย AWS Cloud Credit + Business Support มูลค่ารวม USD 10,000(313,000บาท) และบัตรเข้าร่วมงาน Tech sauce Global Summit มูลค่า81,000 บาท

– นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– สมาชิกในทีมดังนี้

นายวิชานนท์ บุญเทพ

นายสิปปกร ศุภภิญโญ

นายธนภัทร ทวีรัตน์

นายปรีชาพงษ์ ขันมะจันทร์

นายภานุวัฒน์ เอมอำไพวงศ์