ประกาศ ยื่นคำร้องขอเปิดวิชาเรียนภาคเรียนพิเศษ

ประกาศ

ยื่นคำร้องขอเปิดวิชาเรียนภาคเรียนพิเศษ

นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเปิดวิชาภาคเรียนพิเศษ  ประจำปีการศึกษา  2559

ให้มาเขียนขอเปิดวิชาได้ที่งานวิชาการ ระดับปริญญาตรี (ทะเบียน)  ชั้น 1   ตึก  A    6 ชั้น

สำนักงานคณบดี  ตั้งแต่วันจันทร์ที่   10  เมษายน  ถึงวันศุกร์ที่   21  เมษายน  2560

ดำเนินการดังนี้

  1. 1. นักศึกษาที่ต้องการขอเปิดวิชาต้องเขียนชื่อวิชา รหัสวิชา ให้ถูกต้องชัดเจน
  2. วิชาของต่างคณะ เช่น  คณะวิทยาศาสตร์ วิชาหมวดศึกษาทั่วไป ให้เขียนลงในแฟ้ม  แยกต่างหาก
  3.   ดูประกาศรายวิชาที่เปิดสอนได้ในตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนพิเศษ

ตามปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559ประกาศ

งานวิชาการปริญญาตรี (ทะเบียน) คณะวิศวกรรมศาสตร์