11/7/18-การประชุมสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ ครั้งที่ 1

การประชุมสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ ครั้งที่ 1 .

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวต้อนรับพล.อ.อัศวิน พันธุนิล ประธานและคณะกรรมการในการประชุมสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อความมั่นคง ห้อง HM-201 อาคาร HM คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.