11/5/18-นศ.ปริญญาโทวิศวอุตสาหการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นศ.ปริญญาโทวิศวอุตสาหการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก CIOD 2018

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. แสดงความยินดีกับ นางสาวสุภัชชา เข็มมาลัย นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในโอกาสได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

จาก “การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 (The 9th National Conference of Industrial Operations Development 2018: CIOD 2018)

โดยมี ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

CIOD 2018 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ตามหลักวิชาการ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไป โดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ดำเนินการเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 9 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เป็นการร่วมมือกันของทั้ง 7 สถาบันการศึกษา ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561