1/11/17-นักศึกษาวิศวลาดกระบังได้รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017

1/11/17-นักศึกษาวิศวลาดกระบังได้รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นางสาวสุชานาถ คเชนทร์สุรพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ให้ได้รับรางวัล “ทุนเยาวชนคุณภาพประจำปี 2017″ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเพื่อเป็นเยาวชนตัวอย่าง