10/8/18-พิธีลงนาม เพื่อร่วมกันพัฒนารถที่ใช้พลังไฟฟ้าขับเคลื่อน

พิธีลงนาม เพื่อร่วมกันพัฒนาและทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและออกแบบรถโดยสารที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน
.
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วยผศ.ดร.นพดล มณีรัตน์ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญระบบควบคุมยานยนต์สมัยใหม่ ดร.Kim Sung Hoe ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท WOORY Industrial Co.,Ltd และดร. Sohn Ilseon ผู้บริหาร บริษัท EVTEC Co.,Ltd ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนารถไฟฟ้า
 
 
เพื่อร่วมกันพัฒนาและทดสอบและถ่ายทอดเทคโลโลยีการผลิตและออกแบบรถโดยสารที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน และพัฒนาชุดคิทเพื่อดัดแปลงรถยนต์และรถโดยสารพลังงานน้ำมันมาเป็นพลังงานไฟฟ้า
 
 
โดยมีพยานในพิธีลงนาม ดังนี้
 
รศ.ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ รองคณบดี
 
รศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม
 
รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม
 
รศ.ดร.สุขสันติ์ พรหมบัญพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คุณภิญโญ ทือเกาะ ตัวแทน บริษัท EVTEC Co.,Ltd ประจำประเทศไทย