10/7/18-ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
.
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ (Engineering International Program) ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแนะนำแนวทางการศึกษา ทุนการศึกษา การฝึกงานต่างประเทศ และการใช้ชีวิตในรั้ววิศวลาดกระบัง โดยมีรศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีกล่าวเปิดพิธีปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 12 ชั้น