โครงการอบรมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (2/8/17)

โครงการอบรมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวเปิดโครงการอบรมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานตามสถานประกอบการต่างๆ โดยมี ดร.ปิยะนาถ สมมณี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์

https://www.facebook.com/pg/kmitl001/photos/?tab=album&album_id=1677761488901618