แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมและสอบ TOEIC รุ่นที่ 4 และ 5

เนื่องจากบัตรนักศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะหมดอายุในวันที่ 31 พ.ค. 60 ทำให้นักศึกษาไม่สามารถนำบัตรนักศึกษามาแสดงหลักฐานการเข้าห้องสอบ TOEIC ได้ ในการนี้ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงวันที่อบรมและสอบ TOEIC ในรุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5 ดังตาราง

2017-04-19_132502

 

และนักศึกษาสามารถไปลงชื่อเรียน อบรมคอร์ส Resume & Oral Presentation ที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ห้อง D101 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ ดังรายละเอียดในตาราง

2017-04-19_132543