อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ (12/9/17)

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิเคราะห์
.

วิศวกรรมเคมี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา นักวิจัย . เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ 3 โครงการ ได้แก่ 1. Fourier Transform Infrared Spectrophotometer 2. X-ray Diffractometer 3. Surface Area and Pore Size Distribution Analyzer เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานเบื้องต้นของแต่ละเครื่องมือ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์เครื่องมือเพื่อการวิจัยทางวิศวกรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดโดย ศูนย์เครื่องมือเพื่อการวิจัยทางวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.