สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยแก่นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา

          สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยแก่นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาของกองทุนฯ ในโครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับทุนได้ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2561 พร้อมทั้งดูรายละเอียดเพิ่มเติมของข้อเสนอโครงการ และสรุปสาระสำคัญ ได้ที่ http://www.eppo.go.th/index.php/th/#parentVerticalTab5