วิศวลาดกระบังเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับป.ตรี

เปิดรับนักศึกษาสำหรับหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี
.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับนักศึกษาสำหรับหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี

จำนวน 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย
1. หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
2. หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาวิศกรรมเคมี
3. หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
4. หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาวิศกรรมชีวการแพทย์
5. หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ

หากมีข้อสงสัยสามารถดูข้อมูลและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eneng.kmitl.ac.th/inter-admission/

http://www.reg.kmitl.ac.th/uploads/PDF_2017-02-09_11-17-39_rPn5zuV.pdfCaptureCapture1Poster-A2-01Capture2