วิศวลาดกระบังรับสมัครนศ.ป.ตรี แบบรับตรง ต่อเนื่อง 3 ปี

ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 3 ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)
——————————————————–

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. หลักสูตรและจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 3 ปี
(หลักสูตรไม่ขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)

1. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร(ต่อเนื่อง) จำนวนที่รับ 30 คน
2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(ต่อเนื่อง) จำนวนที่รับ 20 คน
3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(ต่อเนื่อง) จำนวนที่รับ 40 คน

*** ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น ***

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะสาขา
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรต่อเนื่อง)

สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาดังนี้
-สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
-สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
-สาขาวิชาช่างสำรวจ
-สาขาวิชาโยธา
หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (หลักสูตรต่อเนื่อง)

สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาดังนี้
-สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
-สาขาวิชาช่างกลเกษตร
-สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม
-สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
-สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
-สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
-สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
-สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
-สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง)

สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาดังนี้
-สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
-สาขาวิชาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
-สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
-สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
-สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
-สาขาวิชาไฟฟ้า
หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. กำหนดการรับ
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี
– รับสมัครทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงินผ่านธนาคาร
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ทาง www.reg.kmitl.ac.th
วันที่ 5 มิถุนายน 2560
– สอบข้อเขียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทาง www.reg.kmitl.ac.th
วันที่ 14 มิถุนายน 2560
– สอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 17 มิถุนายน 2560
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทาง www.reg.kmitl.ac.th
วันที่ 21 มิถุนายน 2560
– ยืนยันสิทธิ์ทาง www.reg.kmitl.ac.th
และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2560

**หมายเหตุ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จสถาบันฯจะตัดสิทธิ์การเข้าสอบ**

4. วิธีการรับสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่าน www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารผ่านธนาคาร
กสิกรไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ อัตราค่าสมัครสอบ 500 บาทโดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณีและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นหากมีการชำเงินด้วยวิธีอื่นๆ)

5. วิธีการคัดเลือก
5.1 การสอบข้อเขียน

วัน/เดือน/ปี ที่สอบ เวลา วิชาที่สอบ
09.00 – 10.00 น. วิชาคณิตศาสตร์
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 10.00 – 11.00 น. วิชาภาษาอังกฤษ
12.00 – 15.00 น. วิชาความถนัดเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิชาความถนัดเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร
วิชาความถนัดเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5.2 การสอบสัมภาษณ์

ติดต่อสอบถามรายการการรับสมัคร โทร. 02-329-8000 ต่อ 3848 , 3485 , 3484 , 3445 และ 02-329-8309
สอบถามรายละเอียดของแต่ละสาขา
1. วศ.บ. (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร
โทร 084-433-1156 ดร.รวิภัทร ลาภเจริญสุข
http://agrieng.kmitl.ac.th/ase
2. วศ.บ. (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
โทร 081-654-3000 รศ.ดร.นันทวัฒน์ จรัสโรจน์ธนเดช
3. วศ.บ. (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โทร 086-789-9394 ผศ.ธนา หงษ์สุวรรณ

6. การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นสิทธิ์ชี้ขาดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยสำนักทะเบียนและประมวลผล จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทาง www.reg.kmitl.ac.th

7. การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามกำหนดเวลา
ทาง www.reg.kmitl.ac.th เพื่อแสดงความจำนงเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และสถาบันฯจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

8. การตัดสิทธิ์
1. ผู้ที่ไม่มาสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
2. ผู้ที่ไม่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวัน เวลา ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
3. ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันฯแล้วหากยังไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ ให้ถือว่าสละสิทธิ์

9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท และสถาบันฯจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ