วิศวกรรมเกษตร กวาดรางวัลจากการประชุมวิชาการ แห่งชาติ ครั้งที่ 23 (24/3/17)

วิศวกรรมเกษตร กวาดรางวัลจากการประชุมวิชาการ แห่งชาติ ครั้งที่ 23

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กวาดรางวัลจาก การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560 “วิศวกรรมเกษตร 4.0” ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสม รังสิโรจน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายละเอียดดังนี้

1. การพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับควบคุมเกลียวลำเลียงในเครื่องหยอดปุ๋ย (ภาคบรรยาย)

 • อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วสุ อุดมเพทายกุล
 • นักศึกษาในกลุ่ม 1. นางสาวภิญญาพัชญ์ พัชรกิตติพงศ์ 2. นางสาวสิริกมล เสถียรภัทรธานี 3. นางสาวสุณัฐชา ธเนศานนท์
 • ได้รับ 3 รางวัล ดังนี้ – รางวัลชนะเลิศ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ภาคบรรยาย – รางวัลชนะเลิศ ด้านนำเสนอดีเด่น ภาคบรรยาย – รางวัลชนะเลิศ ด้านนำไปใช้ประโยชน์ ภาคบรรยาย

2. เครื่องผลิตชีสขนาดเล็กด้วยระบบเทอร์โมโซนิเคชั่น (ภาคโปสเตอร์)

 • อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์
 • นักศึกษาในกลุ่ม 1. นายจักรวาล ทาฟอง 2. นางสาวบุญยนุช สัมฤทธิ์ 3. นางสาวพรชนก พรรษายุต
 • ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้ – รางวัลชนะเลิศ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ภาคโปสเตอร์ – รางวัลชนะเลิศ ด้านนำไปใช้ประโยชน์ ภาคโปสเตอร์

3. เครื่องให้น้ำพืชอัตโนมัติแบบควบแน่นอากาศชื้น (ภาคโปสเตอร์)

 • อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ
 • นักศึกษาในกลุ่ม 1. นายธนพงษ์ เรืองวุฒิสาร 2. นางสาวน้ำมนต์ เอี่ยมจันทร์ 3. นายปัญจชัย ต.วัฒนผล
 • ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้ – รางวัลชนะเลิศ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ภาคโปสเตอร์ – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ ภาคโปสเตอร์

4. การแข่งขันทักษะทางด้านวิศวกรรมเกษตร “การแข่งขันยิงต้นกล้านาโยน”

 • อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธีรพงศ์ ผลโพธิ์
 • นักศึกษาในกลุ่ม 1. นายยุทธภัณฑ์ ว่องวีระยุทธ์ 2. นายโรจน์ศักดิ์ ประสานศรี 3. นางสาววนิชา ภู่ประกิจ 4. นายวรวิทย์ นาวีระ 5. นางสาวสกาวรัตน์ แสงเรืองนาค
 • ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1.

IMG_9199 IMG_9187 IMG_9177 IMG_9184